Dubina sna se može mjeriti

Dubina sna

Dubina sna. Iz iskustva znamo da san može biti dubok, manje ili više, ili čak, površan, koji se malo razlikuje od budnog stanja.

  • Dubinu sna možemo mjeriti na različite načine.

Ona se može ocenjivati prema jačini nadražaja koji je potreban da se zaspali probudi.

Naprimjer, puštajući da kakvo tijelo (recimo metalna lopta) pada sa različite visine na drvenu ploču, utvrđuje se visina sa koje, kad lopta padne, svojim zvukom probudi spavača.

Dakle, u ovom slučaju nadražaj za buđenje spavača jeste zvuk koji proizvede metalna lopta kad padne na drvenu podlogu.

Težina lopte pomnožena visinom sa koje pada pretstavlja veličinu nadražaja.

Nadraživanje u cilju buđenja vršilo se i na druge, savršenije načine:

  • Osvetljavanjem spavača
  • Bockanjem pomoću naročitih igala
  • Električnom strujom čija se jačina može lako odmjeriti
  • Zagrijavanjem
  • Hlađenjem

Postignuti rezultati su vrlo interesantni i mogu se ljepo grafički pretstaviti, to jest slikovito krivom Iinijom.

Iz tih rezultata proizlazi da, čim se zaspi dubina sna naglo poraste, ostaje velika sat – dva, što pretstavlja dubok san.

Potom naglo opada i vrlo je mala sve do buđenja, što označava lak, površan san.

To je sasvim uprošćeno pretstavljeno, sa napomenom da stvarna krivulja dubine sna pokazuje još i sitna kolebanja. (koja najčešće zavise od živčanog stanja ispitivane osobe)

  • Prema izgledu krive Iinije dubine sna, možemo razlikovati dve vrste spavača.

Večernji spavači imaju san zdravog čovjeka oni s večeri lako zaspe, a ujutru se rano bude, dobro ispavani i sposobni za posao.

Kod njih se dubok san odigra za prva dva časa, a poslje toga, sve do buđenja, san je površan.

Jutarnji spavači ne mogu uveče lako da zaspe.

Oni su tada najbolje raspoloženi za posao; kad zaspe, njihov san mnogo sporije postiže dubinu. (pred buđenje naknadno se opet povećava spuštanjem linije)

Dubina sna

Dubina sna može se mjeriti i na sasvim drugi način.

  • Već smo spomenuli da za vrijeme spavanja pluća smanjuju svoju aktivnost.

Količina ugljendioksida u vazduhu koji izdišemo može da posluži kao mjerilo aktivnosti pluća, jer je ona utoliko manja ukoliko je aktivnost pluća veća.

Ona se Iako može mjeriti za sve vrijeme spavanja bez poremećaja sna ispitivane osobe.

Prema tome, količina ugljendioksida (C02) izdahnutog vazduha u datom trenutku treba da označava tadašnju dubinu sna.

Kriva dubine sna, dobivena na ovaj način, slična je ranije opisanoj u početku spavanja količina C02 izdahnutog vazduha brzo se povećava. (drugim rečima dubina sna raste)

To traje kratko vrijeme, pa se opet smanjuje.

I mišićna aktivnost spavača, to jest njegova pokretljivost pri spavanju, može donekle da posluži za ocjenjivanje dubine sna. (jer se ni u snu baš potpuno ne miruje, naročito ne pri ,,lakom” nemirnom” snu)

Za tu svrhu konstruisan je naročiti aparat – akto¬graf, konstrukcija ovog aparata je dosta jednostavna.

Krevetac sa djetetom {ili kavez sa eksperimentalnom životinjom, naprimer sa zecom) leži na podlozi koja se oslanja na jaku čeličnu oprugu.

Svojim drugim krajem opruga dodiruje gumenu opnu, koja zatvara jednu metalnu kutiju.

Ova je opet preko gumene cijevi u vezi sa drugom takvom kutijom, opet presvučenom gumenom opnom, za koju je pričvršćena poluga koja dodiruje nagaravljenu hartiju priljepljenu na valjak.

Kad se djete (zec) pokrene, postelja se zaljulja, ovi se pokreti preko opruge prenesu na opnu metalne kutije, te u njoj zatreperi vazduh.

Ovo treperenje prenese se gumenom cijevi na vazduh u drugoj kutiji, te se treperenjem njene opne pokreću i na njoj pričvršćena poluga, a ti se pokreti bilježe na nagaravljenoj hartiji valjka.

Rezultati postignuti na ovaj način, iako nisu bez zamjerki, ipak mogu da posluže za karakteristiku sna.

Da to pokažemo jednim primjerom.

Dubina sna

Kod dejteta na klinici registruje se aktogram poslje dnevne posjete na klinici, posle običnog dana bez posjete srodnika i poslje dana sa večernjim računanjem.

U dane bez posjete srodnika djete nije uzbuđeno, te mu je san miran (dubok).

Djete se pri spavanju ne pokreće, zato je aktogram ‘bez većih kolebanja.

U dane posjete rođaka ili poslje dana sa večernjim računanjem djete je pred spavanje još uzbuđeno, te ne spava sasvim duboko (mirno), usljed čega je aktogram sa dosta kolebanja.

Preporuka Aloe Vera Za Zdravlje (Pročitajte više)

CLEAN 9 Detoksikujte svoj organizam uz pomoć Aloe vere! (Pročitajte više)

Besplatan pregled kvantnom dijagnostikom za polaznike C9 paketa. (Pročitajte više)